ماهنامه آرد و غذا :فهرست مطالب شماره صدو هفت

1- آغاز سخن / میراث شیرین - سفرای شیرین
2- گزیده مصاحبه با آقای جمشید مغازه ای
3- زاهد و آسیابان
4- عکس
5- آلودگی های احتمالی در کارخانجات آرد و راههای مقابله با انها
6- تاثیر فرآیند بوجاری بر مقدار سموم در انواع آردو گندم
7- مالت غلات و محصولات جانبی و کاربردیهایش
8- بررسی ارزش تغذیه ایی درخت مورینگا اولیفرا
9- مطالعه موردی - به حداقل رساندن تشکیل گلوتن در خمیر ویفر
10- پروبیوتیکها چیستند
11- نقش ريولوژی خمیر در تشخیص تیمار موردنیاز آرد
12- پای دردل نانوا  
13- سمینار نان و نوآوری  
14- معرفی کانالها و گروههای آردونان در تلگرام  
15-در حال برداشت آبهای چندهزار ساله هستیم  
فرم اشتراک نشریه صنعت آرد و غذا