ماهنامه آرد و غذا :فهرست مطالب شماره صدو پنج

1- آغاز سخن / معجزه تلگرام در صنعت آردونان
2- راه های کاهش عوارض و اثرات منفی سن زدگی
3- صادرات زر فروکتوز سیر صعودی به خود گرفت
4- مواد اولیه نان و تاثر هر یک از آنها بر کیفیت نان
5- مواد غذایی و نان ارگانیک
6- صنعت غلات - صنعت نوآور
7- بررسی جایگاه نانهای شرقی در سفر به شرق ایران
8- نقش گلوتن در صنعت پخت
9- تاثیر افزودن گوشت بر روی ساختار پاستا و نقش آن در تغذیه
10- تاثیر هیدروکلویدها بر روی خواص کیفی نان بدون گلوتن
11- گروه های تلگرامی در رابطه با آرد و نان
فرم اشتراک نشریه صنعت آرد و غذا